Lesley`s Pedicure Studio
Medisch pedicures

Weteringdreef 61
2724GT Zoetermeer
tel: 079 88 93 505

 

HOME

 

PRIJZEN

 

VERZEKERING

 

NIEUWS

 

SCHOONHEID


 

                                      Contact          

 

   Medisch pedicure

 

Haal/breng service

O


Privacy verklaring Lesley`s Pedicure Studio
Lesley`s Pedicure Studio is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
In deze deze privacy verklaring kunt u lezen hoe, en waarom wij dit doen.

U kunt ten alle tijden, telefonisch alleen binnen de openingstijden, contact met ons opnemen m.b.t. vragen over deze privacy verklaring of vragen omtrent de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Dit kan via onderstaand adres:

Lesley`s Pedicure Studio
Weteringdreef 61
2724 GT Zoetermeer
Via telefoon:
079 88 93 505
Via e-mail :
mailto:lesleys-pedicurestudio@ziggo.nl
of via de website:
http://lesleys-pedicurestudio.nl/Kontakt.php


Bescherming van uw persoonsgegevens
Lesley`s Pedicure Studio doet er alles aan om uw privacy te waarborgen.
Wij gaan altijd zorgvuldig met de door u aan ons verstrekte gegevens om en houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet - en regelgeving waar ook de de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G) onder valt.

Persoongegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
Uw persoonsgegevens worden beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden.
Er wordt altijd om uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd als dit noodzaak is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Er geen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.
Voor de uitvoering, verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
U altijd inzicht kunt krijgen in de door u verstrekte gegevens en deze aan te laten passen of te verwijderen op uw aangeven.

Verwerking persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers
Verwerking persoonsgegevens ten behoeve van:

Administratieve doeleinden
Communicatie m.b.t. de opdracht en/of uitnodigingen of herinneringen.
Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
Declareren van behandelingen aan zorggroepen, podotherapeuten of zorgverzekeraars

Cookies en website
Op onze website http://lesleys-pedicurestudio.nl wordt alleen gebruik gemaakt van analytische cookies welke nodig zijn om google analytics te kunnen laten werken.
Dit programma geeft een inzicht in het gebruik van de website en heeft geen effect op uw privacy, ip adressen zijn geanonimiseerd en tracking cookies staan uitgeschakeld.
Ook wanneer u een e-mail via onze website verstuurd zijn er geen ip adressen voor ons zichtbaar.
U wordt wel gevraagd of u akkoord gaat met het versturen van de gegevens die u via de website aan ons verstuurd.
Dit gebeurd via een akkoord vinkje binnen het mail programma.Grondslag voor persoonsgegevens
De overeengekomen opdracht met u
Het uitvoeren van een opdracht van derden (podotherapeut en/of arts)


Welke gegevens kunnen aan u gevraagd worden m.b.t. de overeengekomen opdracht.
Voornaam
Tussen voegsel(s)
Achternaam
Meisjesnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer(s)
E-mail adres
Geslacht
Uw huisarts of behandelend arts
B.S.N.
Zorgverzekering
Anamnese (medische gegevens indien nodig)

M.b.t alle door ons uitgevoerde behandelingen worden er behandelverslagen bij gehouden om de voortgang van uw behandeling te kunnen monitoren en om onze dienstverlening naar u toe te kunnen optimaliseren.
In sommige gevallen kan er beeld materiaal (foto`s, scan)  in ons systeem worden verwerkt om visuele voortgang te kunnen beoordelen.
m.b.t. het voorgaande wordt u altijd vooraf gevraagd om uw toestemming en wat het doel van de verwerking is.
Wanneer beeld materiaal met andere diciplines, in geval van second opinion of advies, gedeeld zou moeten worden, zal altijd expliciet om uw toestemming worden gevraagd!

Bewaartermijn van uw gegevens
Gedurende de looptijd van de overeenkomst plus 2 jaar daarna.
Financiëele gegevens gedurende 7 jaar (wettelijke termijn)
Conform de wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst maximaal 15 jaar na de laatste behandeldatum.

Enige uitleg omtrent bewaartermijn.
De 2 jaren na de looptijd van de overeenkomst (lees laatste behandeldatum) zijn bedoeld om eventuele terugkerende cliënten/patiënten, om praktische redenen, weer in ons systeem door te kunnen behandelen, omdat het regelmatig voorkomt dat zij na enige tijd weer terug keren.
Na de genoemde 2 jaren worden de gegevens geanonimiseerd.
Dit houdt in dat de financiële gegevens in het systeem aanwezig blijven (i.v.m. de wettelijke bewaar terijn van 7 jaar) maar persoonsgegevens verwijderd worden.

Geheimhouding en personeel
Alle uitingen in deze privacy verklaring van Lesley`s Pedicure Studio zijn van toepassing op iedereen die werkzaam is bij Lesley`s Pedicure Studio.
Geheimhouding en het respectvol omgaan met privacy gevoelige gegevens vloeien voort uit het beleid dat Lesley`s Pedicure Studio hanteert.
Lesley`s Pedicure Studio heeft een ieder die werkzaam is binnen onze organisatie op de hoogte gebracht van de huidig geldende regels m.b.t. privacy wetgeving en zal er strikt op toezien dat deze regels in de juiste vorm wordt toegepast en nageleefd.