Welkom op de website van Lesley`s Pedicure Studio
Alles over mijn praktijk en natuurlijk medische voetzorg


Lesley`s Pedicure Studio


Uw Medisch Pedicure in Westerlee
U kunt in mijn praktijk terecht voor alle mogelijke voetzorg,
bij diabeten, reuma patiënten, verwaarlozing of spasmen.
Voor jong en oud, sporters, wandelaars,
dus voor iedereen die voeten
belangrijk vindt

Pijnklachten

daar help ik u graag vanaf
Behandelingen van likdoorns, wratten, ingroeiende nagels,
eelt verwijderen, kloven behandelen, blaren, verdikte nagels
en/of schimmelnagels dun slijpen,

 

 

Algemene leveringsvoorwaarden Lesleys Pedicure Studio versie 2.01/2023

 

Artikel 1. Algemeen

 

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en handeling tussen c.q. van Lesley's Pedicure Studio en een dient waarop lesley's Pedicure Studio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Lesley's Pedicure Studio waarvoor anderen/derden dienen te worden betrokken.
 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Lesley's Pedicure Studio en haar directie.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van een cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene  voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Lesley's Pedicure Studio en de cliënt zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Indien Lesley's Pedicure Studio niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Lesley's Pedicure Studio in enigerlei mate het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 • Cliënt dient zich als gast te gedragen, zoals Lesley's Pedicure Studio zich als gastvrouw/heer dient te gedragen volgens de algemeen aanvaarde normen en waarden binnen Nederland.
 • Lesley's Pedicure Studio heeft altijd het recht cliënten te weigeren voor behandeling, zonder opgaaf van redenen.

 • Ingeplande afspraken kunnen zonder kosten verplaatst of geannuleerd worden tot uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de ingeplande behandeling. Voor afspraken die zonder enige tijdige kennisgeving vooraf niet worden nagekomen, zal het geldende tarief van de geplande behandeling aan de cliënt in rekening worden gebracht .   Artikel 2.  Diensten, offertes en aanbiedingen  
 • Lesley's Pedicure Studio verricht de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap die zijn vastgelegd in de "Code van het voetverzorging bedrijf" van het H.B.A. en het 'Beroepscompetentie profiel  Pedicure' onder verantwoording van het H.B.A. uitvoeren.
 • Alle behandelingen vinden plaats in de door Lesley's Pedicure Studio daartoe ingerichte praktijkruimtes op het adres tegen de daarvoor, op dat moment, geldende tarieven. In alle andere gevallen wordt in onderling overleg bepaald of behandeling "buitenshuis" plaats kan vinden b.v. verpleeghuizen of bij cliënt thuis.
 • Leslev's Pedicure Studio heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door anderen.
 • Elke cliënt kan desgewenst gebruik maken van de gratis "haal en brengservice' zolang dit binnen de aangegeven grenzen van de gemeente waar Lesley's Pedicure Studio gevestigd is.
 • Wanneer er aanspraak op de genoemde service buiten de gemeentelijke grenzen van plaats van vestiging van Lesley's Pedicure Studio wordt gemaakt, zal een prijs per kilometer voor de genoemde service in rekening worden gebracht aan de aanvrager. In die gevallen worden de verreden kilometers van het opgegeven haal adres tot aan het vestigingsadres van Lesley's Pedicure Studio en van het vestigingsadres van gebruiker tot aan het opgegeven brengadres aan de cliënt in rekening gebracht. De "leeg" verreden kilometers zijn voor rekening van Lesley's Pedicure Studio.
 • Alle offertes en aanbiedingen van Lesley`s Pedicure Studio zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 • Lesley's Pedicure Studio kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke 
  vergissing of verschrijving bevat.
 • De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf,
  verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Lesley's Pedicure Studio daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
  overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Lesley's Pedicure Studio anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Lesley's Pedicure Studio niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.   Artikel 3. Tarieven, betaling, wettelijke rente en incassokosten  
 • Alle genoemde prijzen in elke publicatie van Gebruiker zijn inclusief 21% B.T.W.
 • Na elke dienst, behandeling of product volgt directe betaling middels pinbetaling of contanten, met uitzondering van abonnementhouders.
 • In uitzonderlijke gevallen kan cliënt een factuur ontvangen. Betaling dient binnen veertien dagen te worden voldaan, onder vermelding van het factuurnummer, naar het vermelde bankrekeningnummer op de factuur.
 • Nieuwe cliënten moeten na behandeling. verrichte dienst of aanschaf van een product het verschuldigde bedrag direct afrekenen.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingverplichting niet op.
 • Indien niet binnen 7 (zeven) dagen na datum van de factuur schriftelijk bezwaar is gemaakt tegen de factuur wordt de cliënt geacht in te stemmen met de factuur.
 • Na de vervaldatum is de cliënt in gebreke indien hij/zij niet het gehele verschuldigde bedrag heeft voldaan en heeft Leslev's Pedicure Studio het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar
  bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten
  van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van cliënt, bedragen elke keer € 40.00 die ten laste van cliënt komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen voor Lesley's
  Pedicure Studio.
 • Lesley's Pedicure Studio heeft het recht de door cliënt gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opengevallen rente en tenslotte in
  mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente.
 • Lesley's Pedicure Studio kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien cliënt een andere volgorde voor de toerekening zoals in punt 3.8 van deze algemene voorwaarden is aangegeven, van de betaling aanwijst. 10. Lesley's Pedicure Studio kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 11. Cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Lesley's Pedicure Studio verschuldigde bedrag. 12. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De cliënt die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de
  betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 13. Indien cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke
  kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse Incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk 11. Indien gebruiker echter hogere kosten ter incasso
  heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de dient worden
  verhaald. Cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 14. Indien de betaling langer dan 14 dagen achterwege blijft, kan Leslev's Pedicure Studio de uitvoering van de diensten opschorten totdat betaling is geschied. 15. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van Lesley's Pedicure Studio, op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.   Artikel 4. Persoonsgegevens & privacy  
  • Bij de eerste behandeling van elke nieuwe cliënt wordt tijdens een intakegesprek een screening/anamnese naar waarheid in een geautomatiseerd systeem ingevoerd. De verstrekte gegevens dienen als basis voor een op cliënt afgestemd behandelplan. Cliënt dient alle relevante informatie of wijzigingen hiervan te melden aan Leslev's Pedicure Studio c.q. de behandelaar als dit in het belang van een adequate behandeling is. 2. Bij twijfel adviseert Lesley's Pedicure Studio cliënt contact op te nemen met zijn/haar behandelend arts. 3. Vertrouwelijke gegevens van de dient zijn beschermt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 4. De door cliënt verstrekte gegevens worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van cliënt, nooit aan derden verstrekt.   Artikel 4.1 Persoonsgegevens & privacy (Nieuwe AVG per 25 mei 2018 )   1.   Lesley`s Pedicure Studio voldoet aan de gestelde eisen m.b.t. de AVG wet, alle informatie kunt u vinden op      www.lesleys-pedicurestudio.nl .             Artikel 5. Geheimhouding  
 • Alle vertrouwelijke informatie welke Lesley's Pedicure Studio c.q. de behandelaar/ster tijdens behandeling ter oren komen. verplicht Lesley's Pedicure Studio c.q. , behandelaar/ster tot strikte geheimhouding van deze
  informatie.
 • Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de dient is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te geven. 

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 

 • Indien Lesley's Pedicure Studio aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Leslev's Pedicure Studio is niet aansprakelijk voor schade. van welke aard ook, ontstaan doordat Lesley's Pedicure Studio is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • Lesley's Pedicure Studio is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lesley's Pedicure Studio aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Lesley's Pedicure Studio toegerekend

kunnen worden;

 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Lesley's Pedicure Studio is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijf- of andersoortige stagnatie. In het geval van
  consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 • De aansprakelijkheid van Lesley's Pedicure Studio is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leslev's Pedicure Studio of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 7. Klachten en geschillen

 

 • Klachten over diensten, behandeling of product dienen binnen vijf werkdagen aan Lesley's Pedicure Studio te worden gemeld.
 • Lesley's Pedicure Studio reageert binnen vijf werkdagen adequaat op deze melding.
 • Bij blijvende verschillen van inzicht kan cliënt zich wenden tot de geschillencommissie waar Gebruiker bij is aangesloten via de brancheorganisatie ProVoet. (www.geschillencommissie.nl ).   Artikel 8. Toepasselijk recht  
 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Lesley's Pedicure Studio partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

edisch Pedicure Westerlee

Diabeet, Reuma,voetzorg